Produkter

Logoihus

Koncentrationen kemiska ämnen i luften påverkar starkt vår hälsa och miljö.

Vår konsultverksamhet bygger till stor del på direktmätningar i realtid med ett stort antal avancerade instrument för att upptäcka och lösa komplicerade luftkvalitetsproblem.

För att på egen hand kunna detektera risker med föroreningar i luftkvalitet, utan att behöva lära sig hantera dyrbara instrument eller köpa in avancerade kunskaper på området, behövs bra och enkla men tillförlitliga hjälpmedel.

Det kan gälla i en mängd olika verksamheter, inte minst inom egenkontrollen, och i en mängd andra sammanhang då man behöver mäta föroreningar.

Minimikrav för en kris- och katastrofplan

Både för de som ansvarar för den regionala kris- och katastrofplanen, t ex landsting, och för den lokala, t ex kommuner och företag/organisationer måste man se till så man har listat och har omedelbar tillgång till nödvändiga reagensrör för de ämnen gas/ånga som kan bli aktuella i en krissituation. Reagensrör ger en form av realtidsmätning som är nödvändig då koncentrationerna är IDLH och över (IDLH = immediately dangerous for life and health). Då är just reagensrören de verkliga ”vännerna”. Faktum är att en PID (fotojonisationsdetektor, en sk bredbands realtidsmätare) tillsammans med reagensrör approximerar selektiviteten hos Gaskromatograf/Masspektrometer (laboratorier) men i realtid (och utan kostnaden för GC/MS), inte en efterföljande laboratorieanalys i historisk tid (oftast för sent).

OBS! Nedan produkter säljs inte till privatpersoner, utan endast till företag och andra verksamheter.

Gastec reagens-/detektor-/standardrör och Gastec DosiTube-/dosirör:

Detector tubes

Gastec reagensrör (för flera hundra kemikalier) är idealiska för korta, snabba, direkta mätningar av kemiska gaser och ångor i luften med direktavläsning på glasrörets kalibreringsskala i PPM genom att notera färgförändringarna.  Provet tas med något eller några pumptag med Gastec handpump. Koncentrationen som ges är indikativ och ger en snabb bedömning av nivån på föroreningar och risksituationen. Reagensrören kan också användas för att finna  var de högsta värdena för föroreningar finns (s k hot spots) och som underlag för längre mätningar typ jämförelse med NVG (nivågränsvärden, s k hygieniska gränsvärden).

Ju större erfarenhet man får i branschen, desto mer uppskattar man reagensrör som en enkel och billig direktmätning som kan ge ett direkt svar på hastigt uppdykande föroreningar. Direkta svar är nödvändiga i akutsituationer. Då har man mindre nytta av ett historiskt svar från ett laboratorium.

Gastec Dosirör (passiva diffusionsprovtagare):

För jämförelse med hygieniska gränsvärden över en arbetsdag, eller för mätning över en längre tidsperiod generellt, har Gastecs Dosi-tubes/Dosi-rör, s k passiva diffusionsprovtagare, som fästs på kragen i andningszonen (eller hängs ex i taket), den kvalitet som behövs för en indikativ exponering med tidsvägda medelvärden över t ex en arbetsdag. Mättid ca 1-10 timmar, utan behov av handpump.

Begränsningarna för ovan indikativa mätningar är bl a att man måste ha ett begrepp om vilka ämnen man mäter för att kunna bestämma vilka reagensrör som krävs. Dessutom kan inte dessa mätningar användas direkt i olika kravsammanhang, uppfyllande av villkor, i rättstvister etc. eftersom godkända laboratorieanalyser saknas. De kan inte heller bestämma värden för en mängd olika okända gaser såsom t ex ett  TVOC-prov med omfattande laboratorieanalys kan. Trots detta utgör de oftast ett tillräckligt underlag.

E-post: info@innipowerflex.com

 

 

 

 

 

 

 

Luftkvalitetskontroll

Luftkvalitetskontroll