Tjänster

Logoihus

Luftföroreningar förekommer överallt, både inne och ute

Alla ämnen är skadliga i för höga doser. Praktiskt taget allt är giftigt. Det är dosen och tiden som avgör.  Ett så vanligt ämne som salt är direkt livsfarligt kopplat till större dosintag. Föroreningar och emissioner kan uppstå och spridas både inomhus och utomhus, genom naturliga händelser eller skapade av människan. Luften inomhus är en funktion av inträngande utomhusluft med föroreningar utifrån och föroreningar som tillkommer inomhus.

Våra tjänster riktar sig till många områden/verksamheter/målgrupper, t ex boende, industri, arbetsmiljö, offentlig miljö, hygien, fastigheter etc., d v s alla verksamheter där man besväras av skadliga föroreningar.

Vår konkurrenskraft och erfarenhet från fältmätningar med egna avancerade miljömätinstrument är unik inom branschen.

Vi anser att professionell extern miljökompetens ska vara tillgänglig till en rimlig kostnad. Därför håller vi en för branschen  låg prisnivå. Beroende på uppdragets natur och längd är timdebiteringen för våra tjänster lite olika med ett lägre pris för återkommande uppdrag och något högre för dags- respektive timuppdrag. Eventuella andra externa kostnader som krävs för uppdraget tillkommer (t ex resor, laboratorieanalyser).

Viktiga områden där vi kan bistå, inte minst för att föregripa och undvika problem, men även då de har inträffat:

 • Luftkvalitetsmätningar
 • Egenkontroll och utvecklande av kontrollprogram (förordning 1998:901)
 • Kemikalier och Reach
 • Förenlighet med olika föreskrifter, råd och myndighetskrav; strålskydd, socialstyrelsen, radonmätningar, statiska laddningar etc.
 • Arbetsmiljö; kontroll gränsvärden, inventering, mätningar, emissioner, arbetsmiljöstudier för mycket farliga kemikalier mm.
 • Miljöinventeringar och miljörapporter
 • Riskanalyser och bedömningar (MB 1998:808), t ex perimeteravgränsningar, läckage vid låga nivåer mm.
 • Ventilationseffektivitet (fungerar ventilationen som den ska?), filterkontroll, investeringsunderlag o kontroller
 • Kontrollera om bra o  frisk bomiljö (partiklar, gaser, mikrober, emissioner)
 • Diagnoser (IAQ-problem = Indoor air quality problems), t ex emissioner från nya byggnadsmaterial,  mögelsökning (MVOCs), identifiera luktkällor mm.
 • Hygienkontroller, permeteravgränsningar/dekontamineringslinjer (5 sek respons från pidinstrument), t ex vid olyckshändelser.
 • Produkttester före lansering (även livscykelanalyser)
 • HazMat, t ex sökning giftiga industrikemikalier (TICs), sökning kemiska stridsmedel (CWAs), skadlig strålning.
 • Att hyra vid tillfälligt behov av extern miljökonsult
 • Smittskydd i rum, t ex virus, SARS, Covid 19 m fl (t ex vanliga förkylningsvirus i lokaler/bostäder, arbetsplatser, vårdplatser, kommunikationsmedel, samlingsplatser, ICU, etc. Flera luftreningsvarianter eliminerar virus både med och utan filter (engångs eller tvättbara). En ibland oförtjänt ifrågasatt, men ändå mycket beprövad teknik baseras på negativ jonisering och elektrostatiska fält, ibland med inslag av filtrering. Joner/Partiklar (nano-, ultrafina och fina partiklar, vari ingår virus/bakterier etc. laddas negativt och elimineras ur luften med olika metoder (polär och gravimetrisk precipitation, filter, elektrostatiska fält etc.. ). Skadlig ozonbildning måste undvikas. Flera studier har indikerat och visat hur mycket små partiklar som virus, bakterier etc. vid jonisering både förlorar sin verkan/aktivitet och dessutom elimineras ur inandningsluften. Det krävs noggrann individuell oberoende kontroll vid installation av luftrenare med och utan joniseringsfunktion, så luftväxling (utbyte från urlakad mot frisk luft) ger önskad effekt och att spridning av joner eliminerar virus på varje utsatt plats (påverkan av luftflöden, luftväxling, jonmätning (jonantal) etc.).  Ett godkännande och kontroll av att installation och utrustning fungerar effektivt är nödvändigt vid varje installation och något som vi kan hjälpa till med.

Exempel på en av våra standardprocedurer:

Om man misstänker, men inte kan härleda källan eller orsaker till problem, (föroreningar eller annat) i verksamheter eller boende, är vår startprocedur vanligen en rundvandring vid normala förhållanden för att visuellt och kemiskt/fysikaliskt orientera oss om och värdera inre och yttre miljö. Denna rundvandring måste göras tillsammans med någon, t ex underhållsansvarig som har fullt tillträde till alla delar av verksamheten. Vi bedömer därefter en mängd miljöpåverkande variabler,  ventilationssystem, luftintag, mikrobiella avvikelser, belysning, ergonomi, flyktiga emissioner etc., både internt och externt, även i omgivningen.

Det har visat sig att den bästa informationen får man med en grundlig rundvandring som bas före andra åtgärder. Kostsamma provtagningar med laboratorieanalys är onödiga i kanske 80-90 % av alla ärenden. Oftast ger en rundvandring tillsammans med kvalitativ jämförande screening i realtid tillräckligt underlag för problemlösning och källsökning.

Bland annat följande parametrar direktmäts ofta i realtid i relativa värden på flera mätpunkter: Koldioxid, kolmonoxid, ”totala” kolväten, ozon, formaldehyd, luftens laddningar (joninnehåll och polaritet) relativ luftfuktighet, fina partiklars massa och fördelning på fraktioner (inom PM10), trafikavgaser, meteorologiska förhållanden (vind, vindriktning, tryck etc..) både inne och ute. Dessa faktorer påverkar övriga mätparametrar i luften. Fuktpåverkan upptäcks med andra metoder, oförstörande fuktmätning, värmekamera, provtagning bakterier o svamp etc.

Dokumentation: Efter besöket sammanställer vi data och observationer skriftligt och beskriver utförligt varför vissa mätningar gjorts, samt deras resultat med i förekommande fall beskrivning av föroreningen eller bristen, tillsammans med åtgärdsförslag om detta är motiverat.

Jämförelser: Eftersom det vid en screening mera handlar om kvalitativa än kvantitativa mätresultat, d v s bedömningar baserade på främst relativa värden, måste dessa ställas mot någon form av subjektiv eller objektiv jämförelse med andra värden. De kan jämföras med t ex hygieniska gränsvärden (arbetsplatser), eller med resultat från vetenskapliga studier, eller mot andra vanliga förekommande värden vid olika mätningar, t ex med en jämförande bedömning om låga, normala eller höga värden har uppmätts. Ibland finns inga riktlinjer ur hälso- och trivselsynpunkt, ej heller rekommendationer från något offentligt organ eller myndighet. Då får man göra en egen bedömning.

Vi välkomnar förfrågningar, både från privat o offentlig miljö med behov av tillfällig eller återkommande extern kompetens. Alla förfrågningar där luftkvalitet och miljöärenden spelar roll är välkomna.

Inni Powerflex

info@innipowerflex.com

Luftkvalitetskontroll

Luftkvalitetskontroll