Industrimiljö

Logoihus

Ett stort steg framåt för industrins kvalitets- och miljötänk

Luftföroreningar orsakar stora kvalitetsproblem

Det finns en mängd krav och regelverk inom miljöområdet som berör den svenska industrin. EU-direktiv, förordningar och Miljöbalken styr övriga regelverk och omfattar kemikalier, olika tillstånd, arbetsmiljölagar,  miljörapporter och kraven på egenkontroll. Milt uttryckt uppfattas regelverken som besvärliga och tidskrävande att sätta sig in i med egen personal.

Arbetsmiljömätningar/exponeringsmätningar behandlas mer i detalj under rubriken ”arbetsmiljö”.

I den egna verksamheten missar man ibland de fördelar som en insiktsfull hantering av miljöärenden möjliggör:

För att förstå hur, måste man känna till att brister i luftkvalitet och komfort är hälso- och produktivitetsbegränsande och i många fall medför helt onödiga kostnader för företaget och de anställda (sjukkostnader, produktionsbortfall, bristande service, trivsel etc.)

En stor kunskapsbrist är att man inte känner till att det finns stora fördelar med en översiktlig luftkvalitetsmätning (areamätning i realtid) i form av en screening i produktions- och kontorslokaler.

Mätningen kan inriktas på att ge svar på flera vanliga kunskapsbrister:

  • Hur svarar ventilationssystemet på kraven för luftflöden, luftväxling, ventilationseffektivitet och luftrening i olika delar av lokalerna?
  • Ackumuleras föroreningar i olika utrymmen?
  • Var är luften sämst ”Worst Case)?
  • Att bestämma provtagningsplatser för arbetsmiljö-/exponeringsmätningar
  • Att få en helhetsbild på föroreningar och deras fördelning i lokalerna
  • Att utvärdera och/eller som underlag för investeringar i olika luftförbättrande åtgärder
  • Att bedöma behovet av kostsamma exponeringsmätningar
  • Att ha som underlag för arbetsmiljöutveckling
  • Att ha som underlag  för utveckling av en ren produktionsmiljö, en  miljö för hög kvalitet på produkter (s k renrumsmiljö)

Produktionsstörande föroreningar:

Partiklar (ex. renrum), damm, VOCs, gaser/emissioner, statiska laddningar, små läckage, spill m fl orsakar driftstopp och kvalitetsbrister. Kräver i regel realtidsmätningar.

Onödiga/felaktiga ventilations-/energikostnader:

Avsaknad av behovsbaserad filterkontroll, d v s man byter filter rutinmässigt utan att  bedöma förändringar i luftkvalitet vid filterbyte. Vem kontrollerar att investeringar i dyra ventilationssystem och filterbyten verkligen förbättrar luftkvaliteten? Det finns flera studier som visar på att filter kan bidra till en försämrad luftkvalitet och kraftigt ökade energikostnader. En kvalitativ ventilationskontroll bedömer ventilationens reella påverkan på luftkvaliteten. Den kräver indikativa realtidsmätningar på föroreningar (alltså ingen OVK).

Investeringar i energibesparing eller energieffektivitet påverkar i regel luftkvalitet. Den goda regeln ”använd endast den energi som behövs” är meningslös om man inte har en aning om hur luftkvaliteten påverkas  vid olika energianvändning.

Produktutveckling:

Materialval, emissionskontroller nya och gamla material

Övrigt.

Livscykelanalyser, tester, studier, perimeteravgränsningar vid spill/oplanerade utsläpp, spridningsberäkningar,  källsökning/spårning föroreningar i luft, kontroller och riskbedömningar, miljöförbättrande åtgärder, utökad egenkontroll mm.

Att uppfylla kraven på egenkontroll, arbetsmiljö, kontrollprogram, miljörapporter mm är kapacitets- och kunskapskrävande  personalmässigt. Externt stöd kan vara en bättre lösning.

Inni Powerflex

E-post: info@innipowerflex.com

Luftkvalitetskontroll

Luftkvalitetskontroll