Fastighetskontroll

Logoihus

Ett stöd för fastighetsservice – investeringskontroller mm.

Hur många fastighetsansvariga vet egentligen om eventuella åtgärder för luftförbättringar leder till avsedda resultat, eller om de ens är motiverade?

Svar: Väldigt få, främst beroende på kunskapsbrister (Se nedan!).

Det bör egentligen vara självklart att göra jämförande relativa hygien-/luftkvalitetsmätningar i innemiljöer innan beslut tas om förbättringsåtgärder och eventuella investeringar.

Det är vanligt att mätningar och kontroller utförs av leverantörerna av insatsmaterial, nya ventilationssystem, luftfiltreringar eller andra energi-/miljöförbättrande åtgärder, d.v.s. utan köparens kontroll över om åtgärden leder till verkliga förbättringar. En kraftigt ökad energikostnad till priset av negligerbar miljöförbättring är bortkastade pengar. Av naturliga skäl mäter/kontrollerar leverantören de parametrar som insatsen avser och som omfattas av leveransen, men inte den totala påverkan på luftkvaliteten, vilket kan innebära att åtgärden får motsatt verkan, eller inte alls löser de problem som finns. Detta är naturligtvis oacceptabelt, men ändå vanligt inom branschen.

Genom att anlita oberoende expertis och jämföra ett antal kvalitetsparametrar, exempelvis avseende luftkvalitet, kan köparen kontrollera om resultatet är tillfredsställande.

För att få ett tillräckligt underlag krävs jämförande mätningar av ett större antal parametrar än som normalt bedöms ex. vid investeringar i nya effektiva ventilationssystem.

Här kan vi hjälpa till. Fastighetsansvariga måste naturligtvis ha full kontroll över sin verksamhet och sina investeringar. Man kan inte förvänta sig att alla intressenter har samma bevekelsegrunder.

Andra problem för fastighetsintressenter som vi kan kontrollera/källsöka:

  • Fastigheter kan drabbas av utifrån inträngande föroreningar, från andra hyresgäster, från omgivningen (verksamheter, garage, trafik t ex), mark- eller byggnadsradon etc.
  • Klagomål från hyresgäster
  • Uppfylla myndighetskrav, t ex egenkontroll enl MB
  • Byggnadsrelaterade problem: SBS (sjuka hus), BRI (Byggnadsrelaterade hälsoproblem), emissioner, fukt, mögel, lukter etc. OVK säger inget om luftkvalitet
  • Upplevd dålig luftkvalitet

Inni Powerflex

E-post: info@innipowerflex.com

Luftkvalitetskontroll

Luftkvalitetskontroll