Varför luftkvalitetskontroll?

Logoihus

Är luftkvalitet (lufthygien) viktigt?

En bra luftkvalitet (=bra lufthygien) är en viktig förutsättning för ett friskt och långt liv. Luft är en livsviktig fri resurs och samtidigt utsatt för enorma föroreningar. Dessa sprids kors o tvärs över jorden genom ständiga luftrörelser. Inomhus bildas också många föroreningar. Luftföroreningars stora betydelse borde vara en viktig komponent i många styr- och kontrollsystem.

Inni Powerflex kontrollerar (detekterar, mäter, tar prover, analyserar) olika föroreningar, främst förorenad luft, och bedömer luftkvalitet inomhus/utomhus.

Hur?
  • I första hand med direktindikerande instrument
  • Genom jämförelse mellan olika och samma mätparametrar söks och identifieras källor och orsaker till luftföroreningar
  • Genom bedömning av luftkvalitet och råd för lindring eller eliminering av föroreningarna
Var?
  • I bostäder, på arbetsplatser, i skolor, inom vården, på industrier, förorenad mark etc.
Vilka föroreningar?
  • Partiklar, gaser, organiska/oorganiska ämnen, mikroorganismer (mögel, bakterier, allergener, etc.), strålning, elektromagnetiska fält, radon, statiska laddningar, luftens konduktivitet m m.
Varför?
  • Därför att vid alla tillstånd där föroreningar kan ge oönskade effekter på miljö, hälsa och produktivitet finns goda skäl att detektera, utreda och åtgärda problemen
  • För att inte omedvetet exponeras för onödiga risker, sjukdomar eller ett förkortat liv
  • För att uppfylla samhälleliga krav på verksamheter, för en hög kvalitet i boende, arbete, produktion, vård och skolor
  • För att styra energianvändning och ventilation ekonomiskt, t ex investeringar i produktion, ventilation, filter, filterbyten, etc..
Låt oss åskådliggöra med ett exempel på en starkt påverkande luftförorening, som få känner konsekvenserna av:

Mängden små, fina partiklar i luften kan ha en avgörande betydelse för hälsa, sjukkostnader, eller kvaliteten på produkter. Inte många känner till att så lite partikelföroreningar som 30 mikrogram PM10 (partiklar mindre än 10 mikrometer) per m3 inandningsluft i studier jämställs med skadeeffekter i nivå med att röka ett paket cigaretter om dagen. Cigaretters skada känner de flesta till.

Inni Powerflex

E-post: info@innipowerflex.com

 

Luftkvalitetskontroll

Luftkvalitetskontroll