Hem

Logoihus

Luftkvalitet – viktig indikator för en hälsosam innemiljö

Luftföroreningar detekteras med en luftkvalitetskontroll

Har du en bra inandningsluft? 

Huvudsyftet med vår verksamhet är att göra det lätt att svara ja på den frågan

Luftföroreningar har ansetts vara det största miljöhotet enligt WHO. Numera skriver de flesta beslutsfattare och allmänheten under på riskerna för hela vår planet. Det största argumentet för åtgärder är alltså vår självbevarelsedrift.

Vi vistas 90-95 % av tiden inomhus, på jobbet eller hemma. Det finns regelverk/begränsningar, s k  miljökvalitetsnormer för vissa skadliga luftföroreningar utomhus. Luften inomhus är en funktion av inträngande utomhusluft och föroreningar som tillkommer inomhus. Eftersom vi vistas  den mesta tiden inomhus är det extra viktigt med bra luft inne. Tyvärr är den ofta mycket sämre än utomhus.

De offentliga kraven på luft utomhus (MKN) miljökvalitetsnormer har stora brister och överskridanden av normerna är vanliga på flera platser. Det är lite av en papperstiger med haltande styrning/regelverk, som inte fungerar utomhus, än sämre inomhus trots att vi vistas till över 90 % inomhus. För luft inomhus existerar ingen egentlig kontroll eller krav annat än på arbetsplatser, och där kontrolleras den nästan aldrig, utom i bästa fall i uppenbart farlig luft. Den enda kontrollen som sker regelmässigt är s k OVK (obligatorisk ventilationskontroll), vilken inte tar hänsyn till luftkvalitet. Dessutom är föroreningarna inomhus ofta värre och skadligare än utomhus, eftersom utspädningseffekten är nästan obefintlig jämfört med utomhus.

Utan ett offentligt ansvar med klara hälso-/miljöbaserade riktlinjer är det i princip den enskilde som har ett långsiktigt hälsoansvar.

Hur skadlig är luften/miljön?
Det vet man inte utan att kontrollera.

Föroreningar har en långsiktig verkan i form av luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och skrämmande indirekta följder av vissa naturkatastrofer. Det finns all anledning att förebygga sådana effekter och begränsa de långsiktiga hälsoriskerna. Se exempel med partiklar i luften på sidorna för

  • Varför luftkvalitetskontroll?
  • Hygienkontroll

Ett första preventivt steg för att skydda sig mot luftföroreningar är att känna till omfattningen. Det är därför vi har utvecklat och förädlat en mätmetod (en typ av Screening). Med direktmätande instrument  för indikativa realtidsmätningar i relativa värden detekteras en mängd olika kvalitetsparametrar för bra/dålig luft. Dessa analyseras och jämförs för att indikera källor/orsaker och lämpliga åtgärder.  Dessutom utgör de ofta underlag till andra miljöförbättrande beslut och/eller olika typer av investeringar.

Många föroreningar upptäcker man bara med avancerade instrument

Screening har potential att lösa en mängd problem som beror på luftkvaliteten gällande t ex hälsa, lukt, produktion, ventilation, arbetsmiljö, emissioner, hygien, byggnader, produktivitet, trivsel m fl.

Luftkvalitetskontroll kan också styra energianvändning och ventilation ekonomiskt.

Givetvis är även traditionella mätningar och utredningar om olika föroreningar en viktig del av våra tjänster som även omfattar:

  • provtagningar  i luft för laboratorieanalys, t ex oorganiska ämnen, organiska ämnen, kemiska ämnen, emissioner/utsläpp, mögelsporer, olika mikroorganismer, toxiner, partiklar m fl.
  • ytprovtagning av material, mikroorganismer, mögel, bakterier m fl både för laboratorieanalys och egen analys (ej typning)
  • fuktsökning, källsökning vid misstänkta skador i byggnadsstrukturen
  • radonmätningar, olika typer av strålning, gamma, beta, alfa och även elektriska och elektromagnetiska fält
  • arbetsmiljömätningar och andra mätningar med godkända metoder
  • allmän luftkvalitetskontroll

Här stämmer inte doktrinen, ”ju större och dyrare experter, desto bättre”! Här krävs ett bredare tvärvetenskapligt angreppssätt. Som första åtgärd, kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning! Använd sedan denna som underlag/kravspec. och jämförelse vid upphandling! Är inte vi konkurrenskraftiga är något fel.

Bra att känna till: Kontakta oss inte för att uppfylla förutbestämda mätresultat! En av hörnstenarna i vår verksamhet är ärlighet.

I vissa fall kan Du som kund/företag med egen kompetens mäta själv. Det finns ett rikligt urval av engångsprovtagare både för manuell provtagning och direktavläsning, och för passiv provtagning med direktavläsning. Vi kan vid behov komplettera våra orienterande screeningar med formella arbetsmiljömätningar med olika avancerade provtagningar som analyseras av ackrediterat laboratorium. Ett av de UKAS ackrediterade laboratorier som vi samarbetar med tillämpar bl a följande analystekniker: GC-MS, GC-FID, termisk desorption, lösningsmedelsdesorption, headspace analys, UV/Vis spektrofotometri, jonkromatografi, med flera.

Ozon förekommer naturligt och är ett livsvillkor för att bryta ner vissa föroreningar, bl a strålning från rymden. Det är skadligt i förhöjda koncentrationer i inandningsluften. Kontrollera därför halten ozon i inandningsluften från luftrenare som avger ozon, både som önskad effekt (ozonaggregat = vistas inte i luften!) och som oönskad biverkan (vid polär och bipolär jonisering som försöker minimera halten ozon). Mät på ett avstånd av ca 1 m från emittorerna, eftersom halten avtar med avstånd, då ozon snabbt omvandlas till syremolekyler och atomer.!

Inni Powerflex

info@innipowerflex.com

Luftkvalitetskontroll

Luftkvalitetskontroll