Bomiljö

Logoihus

Luft- och andra föroreningar i hemmiljö

I hemmiljön är det den enskildes ansvar att förstå risksituationen för sig själv och sina närmaste.

Detta gäller speciellt för villaägare och bostadsrättshavare, men även för vanliga hyresrätter, eftersom det för diffusa föroreningar (vilka är vanliga) helt saknas regelverk, bara diffusa rekommendationer. Även om man kan vända sig till hyresvärden (eller miljökontoret) är det huvudsakligen tydliga problem, som alla kan uppleva med sina sinnen, som tvingar fram åtgärder.

Eftersom vi vistas i bostaden en stor del av vår tid, kanske 40-70 %, måste vi ställa krav på en bra och hälsosam innemiljö. Normalt i boendemiljö mäter man bara vanliga komfortvärden, typ temperatur, R H (% relativ luftfukt) och möjligen ventilation. Luftkvalitet är inget som mäts eller brukar användas som riktvärde för livs-/boendekvalitet. Tyvärr är det parametrar för luftkvalitet som har störst betydelse för vår hälsa, fina partiklar/damm i luften, VOCs i luften, koldioxid, kolmonoxid, luftens laddningar (joner), mögelsporer/mögel, kvävedioxider,  emissioner från byggnadsmaterial etc. Många ämnen är skadliga, toxiska, cancerogena, genotoxiska, reproduktionsstörande, allergena, eller skadliga på andra sätt (astma- och luftvägssjukdomar, ex kol), både på kort sikt (akut) eller lång sikt (kronisk):

Exempel: Samstämmig, mycket omfattande forskning (t ex Pope et al.) bedömer att för varje damm/partikelökning i inandningsluften med 5 µg per kubikmeter luft av partiklar mindre än eller lika med PM10, d v s 10 mikrometers storlek minskar förväntad livslängd med 0,6 år.

Många föroreningar kommer från det vanliga hushållet, matlagning, kosmetika, rengöringsmedel, kläder/tyger, hudavlagringar, rökning, växter och andra som inte kan förnimmas (luktar, känns, el syns), typ radon eller strålning.

En översiktlig mätning, typ Screening ger ofta tillräcklig information

En Screening enligt vår terminologi är en mätning i realtid med flera direktmätande instrument som ofta kan ge svar på både diffusa och påtagliga föroreningar. Den kan vid behov kompletteras med fuktmätningar, speciell mögelsökning och andra direktmätningar (ex. mätning biomassa) i realtid. I sista hand kan provtagningar med labanalys vara ett alternativ för att specificera (vilka ämnen) samt kvantifiera föroreningarna.

Målet för en Screening är normalt:

  • Att bestämma om inomhusluften är förorenad och var
  • Att bekräfta närvaron av föroreningar
  • Att spåra föroreningar till källan
  • Att ställa samman en preliminär lista på typen av föroreningar på mätplatsen.
  • Att på basis av mätresultaten få indikationer på lämpliga åtgärder, om sådana behövs, alternativt få bekräftelse på en god luftkvalitet.

En Screening i en av våra luftkvalitetsmätningar innehåller dessutom en preliminär lösningsorienterad analys med kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder för att eliminera föroreningarna, eller förslag på kompletterande provtagningar för att komma fram till åtgärdsförslag.

Även om det är uppenbart vad som är orsaken till dålig luft och hur den ska/kan elimineras, så indikerar en screening mängden föroreningar och hur spridningen är inomhus i aktuell situation.

Inni Powerflex

E-post: info@innipowerflex.com

Luftkvalitetskontroll

Luftkvalitetskontroll